Thông báo gộp server vào ngày 24/10

2019-10-24 12:05:32

Tầm Long Giả thân mến:

 

Để thúc đẩy tương tác giữa Tầm Long Giả, cải thiện trải nghiệm trò chơi, game sẽ tiến hành gộp server vào ngày 24/10, trong thời gian gộp server sẽ đóng cổng vào game và NPH sẽ căn cứ tiến độ bảo trì để điều chỉnh thời gian mở server, chư vị Tầm Long Giả vui lòng báo nhau cho biết. Sau khi hoàn thành gộp server, chúng tôi sẽ gi đn bù cho Tm Long Gi, tht xin li đã gây bt tin cho chư v, cm ơn sthông cm và ng hca Tm Long Giả ạ.

 

Lưu ý:

(1)Sau khi gộp server, hoạt động của những máy chủ sẽ reset và thay đổi thành hoạt động của máy chủ mới nhất

Tầm Long Giả vui lòng lĩnh thưởng hoạt động kịp thời, nếu có vấn đề, hãy liên hệ CSKH sau khi hoàn thành gộp server.

(2)Những máy chủ là máy chủ đã từng gộp server, phạm vị gộp server lần này cũng bao gồm máy chủ bị gộp vào máy chủ đó lần trước.

Thi gian: 1500~1700 ngày 24/10

Nội dung Id máy chủ Tên máy chủ Sau khi gôp
Gộp Server 1040001 SEA-S1 SEA-S1
1040002 SEA-S2
Gộp Server 1040003 SEA-S3 SEA-S3
1040004 SEA-S4
1040005 SEA-S5
1040006 SEA-S6
1040007 SEA-S7
1040008 SEA-S8
1040009 SEA-S9
1040010 SEA-S10
1040011 SEA-S11
1040012 SEA-S12
Gộp Server 1040013 SEA-S13 SEA-S13
1040014 SEA-S14
1040015 SEA-S15
1040016 SEA-S16
1040017 SEA-S17
1040018 SEA-S18
1040019 SEA-S19
1040020 SEA-S20
1040021 SEA-S21
1040022 SEA-S22
Gộp Server 1040023 SEA-S23 SEA-S23
1040024 SEA-S24
1040025 SEA-S25
1040026 SEA-S26
1040027 SEA-S27
1040028 SEA-S28
1040029 SEA-S29
1040030 SEA-S30
Gộp Server 1040031 SEA-S31 SEA-S31
1040032 SEA-S32
1040033 SEA-S33
1040034 SEA-S34
1040035 SEA-S35
1040036 SEA-S36
1040037 SEA-S37
1040038 SEA-S38
1040039 SEA-S39
1040040 SEA-S40
Gộp Server 1040041 SEA-S41 SEA-S41
1040042 SEA-S42
1040043 SEA-S43
1040044 SEA-S44
1040045 SEA-S45
1040046 SEA-S46
1040047 SEA-S47
1040048 SEA-S48
1040049 SEA-S49
1040050 SEA-S50
Gộp Server 1040051 SEA-S51 SEA-S51
1040052 SEA-S52
1040053 SEA-S53
1040054 SEA-S54
1040055 SEA-S55
1040056 SEA-S56
1040057 SEA-S57
1040058 SEA-S58
1040059 SEA-S59
1040060 SEA-S60
1040061 SEA-S61
Gộp Server 1040062 SEA-S62 SEA-S62
1040063 SEA-S63
1040064 SEA-S64
1040065 SEA-S65
1040066 SEA-S66
1040067 SEA-S67
1040068 SEA-S68
Gộp Server 1040069 SEA-S69 SEA-S69
1040070 SEA-S70
1040071 SEA-S71
1040072 SEA-S72
Gộp Server 1040073 SEA-S73 SEA-S73
1040074 SEA-S74
1040075 SEA-S75
1040076 SEA-S76
Gộp Server 1040077 SEA-S77 SEA-S77
1040078 SEA-S78
1040079 SEA-S79
1040080 SEA-S80
Gộp Server 1040081 SEA-S81 SEA-S81
1040082 SEA-S82
1040083 SEA-S83
1040084 SEA-S84
1040085 SEA-S85
Gộp Server 1040086 SEA-S86 SEA-S86
1040087 SEA-S87
1040088 SEA-S88
1040089 SEA-S89
Gộp Server 1040090 SEA-S90 SEA-S90
1040091 SEA-S91
1040092 SEA-S92
Gộp Server 1040093 SEA-S93 SEA-S93
1040094 SEA-S94
1040095 SEA-S95
Gộp Server 1040096 SEA-S96 SEA-S96
1040097 SEA-S97
1040098 SEA-S98
1040099 SEA-S99
Gộp Server 1040100 SEA-S100 SEA-S100
1040101 SEA-S101
1040102 SEA-S102
1040103 SEA-S103
Gộp Server 1040104 SEA-S104 SEA-S104
1040105 SEA-S105
1040106 SEA-S106
Gp Server 1040107 SEA-S107 SEA-S107
1040108 SEA-S108
1040109 SEA-S109
Gp Server 1040110 SEA-S110 SEA-S110
Gộp Server 1040111 SEA-S111 SEA-S111
1040112 SEA-S112
1040113 SEA-S113
Gộp Server 1040114 SEA-S114 SEA-S114
1040115 SEA-S115
1040116 SEA-S116
Gộp Server 1040117 SEA-S117 SEA-S117
1040118 SEA-S118
1040119 SEA-S119
Gộp Server 1040120 SEA-S120 SEA-S120
1040121 SEA-S121
1040122 SEA-S122
Gộp Server 1040123 SEA-S123 SEA-S123
1040124 SEA-S124
1040125 SEA-S125
Gộp Server 1040126 SEA-S126 SEA-S126
1040127 SEA-S127
Gộp Server 1040128 SEA-S128 SEA-S128
1040129 SEA-S129
Gộp Server 1040130 SEA-S130 SEA-S130
1040131 SEA-S131
Gộp Server 1040132 SEA-S132 SEA-S132
1040133 SEA-S133
Gộp Server 1040134 SEA-S134 SEA-S134
1040135 SEA-S135
Gộp Server 1040136 SEA-S136 SEA-S136
1040137 SEA-S137
Gộp Server 1040138 SEA-S138 SEA-S138
1040139 SEA-S139
1040140 SEA-S140
Gộp Server 1040141 SEA-S141 SEA-S141
1040142 SEA-S142
Gộp Server 1040143 SEA-S143 SEA-S143
1040144 SEA-S144
Gộp Server 1040145 SEA-S145 SEA-S145
1040146 SEA-S146
Gộp Server 1040147 SEA-S147 SEA-S147
1040148 SEA-S148
Gộp Server 1040149 SEA-S149 SEA-S149
1040150 SEA-S150
Gộp Server 1040151 SEA-S151 SEA-S151
1040152 SEA-S152
Gộp Server 1040153 SEA-S153 SEA-S153
1040154 SEA-S154
Gộp Server 1040155 SEA-S155 SEA-S155
1040156 SEA-S156
Gộp Server 1040157 SEA-S157 SEA-S157
1040158 SEA-S158
Gộp Server 1040159 SEA-S159 SEA-S159
1040160 SEA-S160
Gộp Server 1040161 SEA-S161 SEA-S161
1040162 SEA-S162
Gộp Server 1040163 SEA-S163 SEA-S163
1040164 SEA-S164
Gộp Server 1040165 SEA-S165 SEA-S165
1040166 SEA-S166
Gộp Server 1040167 SEA-S167 SEA-S167
1040168 SEA-S168
Gộp Server 1040169 SEA-S169 SEA-S169
1040170 SEA-S170

Sau khi gp server, Tm Long Ga vn có ththông qua cng vào máy chcũ đvào máy chsau khi gp.